SectorplanPlus

Wat is SectorplanPlus?
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:
• Nieuwe instroom
• Met ontslag bedreigde werknemers
• Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er -aanvullend op de bestaande instrumenten, zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap– een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector.

Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln.) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

De volgende tabel geeft weer welke subsidie voor welk jaar beschikbaar wordt gesteld door ministerie van VWS.
 
 
Waarom SectorplanPlus?
Afgelopen jaren is door werkgevers met ondersteuning van de regionale sectorplannen al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen, waardoor bijna 70 duizend werknemers hebben deelgenomen aan een training of scholingstraject.

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers, via SectorplanPlus, met deze majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Het gaat om mensen die eerder wel in de zorg werkten (herintreders) of mensen uit andere sectoren of branches binnen zorg en welzijn waarvoor minder werk is (zij-instromers), zoals mensen met een welzijnsachtergrond. Tegelijkertijd, en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Het gaat dan ook nadrukkelijk niet enkel om meer personeel. Minstens zo belangrijk is inzetten op de juiste zorgverlener op de juiste plek. Dat betekent ook optimaal gebruik maken van talenten op alle niveaus.

Met het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten' (RAAT), en daarmee ook de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?
Werkgevers in zorg en welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tranches kenbaar maken dat zij in aanmerking willen komen voor subsidie. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen zijn:
A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in de zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden specifiek in de projectbeschikking genoemd en zullen worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebondenfuncties worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden, gesubsidieerd.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van Soest, projectleider sectorplannen, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail. Ook vindt u meer informatie op de website van SectorplanPlus.