Scholing in zorg regionaal en werk-naar-werk landelijk opgepakt

22-04-2014

Vanochtend is het raamwerk Sectorplannen Zorg ondertekend door staatssecretaris Van Rijn, brancheorganisaties, vakbonden en RegioPlus, het samenwerkingsverband van zestien regionale werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn. Met dit raamwerk wordt het mogelijk dat de zorg volop gebruik maakt van de subsidieregeling ‘Cofinanciering Sectorplannen’. De activiteiten van WGV Zorg en Welzijn op dit gebied sluiten aan op het landelijke raamwerk.


Het landelijke raamwerk biedt het kader voor de sectorplannen in de zorg, zowel voor de reeds ingediende planen als de nog in te dienen plannen. WGV zorg en welzijn had in december 2013 aanvragen ingediend voor de regio’s Twente en Achterhoek. In dezelfde periode werden ook door Actiz (landelijke brancheorganisatie VVT) en VGN (landelijke brancheorganisatie gehandicaptenzorg) plannen ingediend. Middels het raamwerk hebben partijen afspraken gemaakt over budgettaire kaders en de verdeling tussen thema’s die landelijk worden opgepakt en thema’s die regionaal worden opgepakt. Daarmee zijn ook de kaders helder voor de opzet van de plannen in de diverse regio’s.


Minister Asscher van Sociale Zaken heeft voor 2014 en 2015 landelijk € 600 miljoen beschikbaar gesteld om via een sectorale aanpak de werkgelegenheid te stimuleren. Voorwaarde is dat arbeidsmarktpartijen samen plannen indienen. De sector zorg en welzijn heeft te maken met grote veranderingen. De gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en delen van de AWBZ. Daarnaast spelen zaken als bezuinigingen bij instellingen, vergrijzing van het personeelsbestand, de toenemende zorgvraag door de vergrijzing in de samenleving, maar bijvoorbeeld ook een tekort aan stage- en opleidingsplaatsen. Drie uitdagingen staan daarbij centraal en vragen om gerichte maatregelen: verlies werkgelegenheid, transities op microniveau en jongeren behouden voor de zorg. Om die reden is afgesproken de sectorplannen in de zorg te beperken tot de volgende maatregelen:
1. Mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten
2. Scholing van werknemers
3. Instroomtrajecten voor jongeren


Het raamwerk voorziet erin dat de mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten op landelijk niveau worden opgepakt en maatregelen gericht op scholing en instroom jongeren via regionale sectorplannen. Minister Asscher heeft hiervoor een bedrag van in totaal € 100 miljoen (inclusief overhead) uitgetrokken. Daarvan is € 32,5 miljoen voor mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten gereserveerd en € 67,5 miljoen voor scholing van medewerkers en instroom jongeren.


De 16 regionale organisaties kunnen landelijk plannen indienen voor een totaalbedrag van € 67,5 miljoen. Voor het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is in totaal € 7,9 miljoen uitgetrokken. Voor Twente gaat het dan om een bedrag van € 2,5 miljoen en voor het Achterhoekse plan komt € 1,1 miljoen beschikbaar. Oorspronkelijk waren veel hogere bedragen aangevraagd. Dat betekent dat de plannen moeten worden ‘ingedikt’ en niet alle doelstellingen gehaald kunnen worden. De gewijzigde plannen voor Twente en de Achterhoek worden op 23 april 2014 ingediend. De vereniging verwacht eind mei de deelplannen te kunnen indienen voor de Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe en de regio IJssel-Vecht.