Sociaal pact opstap naar sectorplan

14-07-2013

Geleidelijk aan wordt duidelijk dat er brede steun is voor de oproep van de werkgeversvereniging om op regionaal niveau met alle relevante stakeholders een sociaal pact te sluiten. De aangekondigde bezuinigingen zullen leiden tot verlies van werkgelegenheid. Tegelijkertijd wordt geschoven met taken en verantwoordelijkheden tussen de diverse financiers in de sector zorg en welzijn. Zij zullen ook gebruik gaan maken van hun nieuwe beleidsruimte, hetgeen in de overgangsfase tot de nodige onduidelijkheid en onzekerheid leidt bij zorgaanbieders. Duidelijk is in ieder geval dat de gebiedsgerichte, geïntegreerde aanpak terrein wint en een groter beroep zal worden gedaan op bepaalde competenties van professionals. Daarbij gaat het onder meer om coördinatietaken, casemanagement en de coachende-stimulerende rol van de hulpverlener.

Veel medewerkers voelen zich onzeker over hun toekomst. Ook veel zorgaanbieders zijn niet zeker over hun rol in het nieuwe stelsel, hetgeen leidt tot een zekere terughoudendheid bij het aangaan van verplichtingen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bereidheid van instellingen om stageplaatsen te creëren voor studenten uit het initieel onderwijs. Terwijl de belangstelling voor zorg- en welzijnsopleidingen toeneemt, daalt het aantal beschikbare stageplaatsen. Het aantal jongeren dat na diplomering aan de slag kan daalt, terwijl door reorganisaties het aantal boventallige medewerkers groeit. Het regionaal sociaal pact moet een set van afspraken opleveren waarin partijen zich committeren aan een gemeenschappelijke aanpak van bovengenoemde vraagstukken. De inspanningen zijn erop gericht in oktober/november de afspraken rond te hebben, zodat ook de handtekeningen gezet kunnen worden.

Onlangs heeft Minister Asscher aangegeven 600 mln. Euro beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van sectorplannen. Het ligt voor de hand om parallel aan de ondertekening van het regionaal sociaal pact voor de sector zorg en welzijn ook een actieplan op te stellen waarin concrete initiatieven zijn opgenomen om de ervaren knelpunten ook daadwerkelijk aan te kunnen pakken. Het gaat dan om plannen met een looptijd van maximaal 2 jaar, die kunnen rekenen op maximaal 50 procent cofinanciering. De sector zorg en welzijn staat komende jaren voor een ingrijpende transitie en zal zich maximaal moeten inspannen om onder andere boventallige medewerkers naar ander werk te helpen; om zittend personeel via (om)scholingstrajecten in staat te stellen aan de veranderende vraag tegemoet te komen; om jongeren adequaat voor een toekomstige baan in de sector op te leiden; en om andere personeelsvraagstukken aan te pakken. Komende maanden wordt per regio geïnventariseerd welke initiatieven in het sectorplan kunnen worden opgenomen, om welke aantallen het gaat en op welke wijze de financiering ervan kan plaatsvinden. Het zou mooi zijn wanneer – direct met de ondertekening van het sociaal pact – ook het sectorplan voor de betreffende regio bij de Minister van SZW kan worden ingediend.