Stand van zaken sectorplannen

25-06-2015

Van de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor sectorplannen is 424 miljoen euro uitgegeven. De sectorplannen zijn bedoeld om mensen aan de slag te houden of aan nieuw werk te helpen. De derde aanvraagperiode voor sectorplannen is met ruim drie maanden verlengd. Nieuwe sectorplannen kunnen nu tot 15 september van dit jaar worden ingediend. Hiervoor is totaal 150 miljoen euro beschikbaar.


Derde tranche
Het derde aanvraagtijdvak is opengesteld voor plannen om baanwisselingen naar andere werkgevers tijdelijk te ondersteunen met sectorplannen. Het doel is om met ontslag bedreigde werknemers en werklozen door middel van noodzakelijke om- en bijscholing gereed te maken voor instroom in een kansrijk beroep, in sectoren en regio’s waar juist banen ontstaan of moeilijk vervulbare vacatures zijn. Vanuit de WW kan een werkloze met inzet van Brug-WW noodzakelijke scholing volgen met behoud van een uitkering op grond van de WW. Hiermee worden de werkgeverskosten verminderd voor de niet–productieve scholingsuren van de nieuwe werknemer.


De vereniging is gevraagd als hoofdaanvrager op te treden voor het 3e tranche sectorplan voor de regio Twente. In de regio’s Stedendriehoek/NW Veluwe en IJssel-Vecht is momenteel geen sprake van regionale  initiatieven waarop kan worden aangehaakt. Toch is door meerdere instellingen aangegeven dat zij het op prijs stellen wanneer de vereniging hier alsnog een eigen plan ontwikkelt. De vereniging heeft daarbij het voordeel dat gebruik gemaakt kan worden van de inmiddels opgebouwde kennis en expertise bij de opzet van de eigen 1e en 2e tranche-plannen, alsook de betrokkenheid bij het plan Achterhoek en de dragende rol bij de ontwikkeling van het plan Twente. Het ligt voor de hand bij de opzet in het westelijk deel van het werkgebied van de vereniging geen onderscheid te maken tussen IJssel-Vecht en Stedendriehoek/NW Veluwe, maar uit te gaan van een meer sectorale insteek, waarbij alleen verbindingen gezocht worden met sectoren die vanuit de sector zorg en welzijn gezien interessant zijn: hotel/recreatie/wellness/horeca/overheid/ onderwijs. Verbindingen met sectoren als metaal en techniek liggen wat minder voor de hand.

Eerste en tweede tranche
De vereniging heeft nu 4 sectorplannen in uitvoering. Voor Twente en de Achterhoek geldt dat de 12-maandsrapportage is ingediend bij SZW. Op basis daarvan is een herbeschikking aangevraagd. Dat wil zeggen dat de beoogde deelnemersaantallen zijn gewijzigd, maar dat nog steeds uitgegaan wordt van een volledige benutting van het beschikbare subsidiebedrag.
In de Achterhoek is het aantal deelnemers verhoogd (meer kortere scholingstrajecten, tegen lagere kosten), terwijl in Twente het aantal deelnemers is verlaagd (meer BBL-instroom, dat subsidietechnisch meer oplevert). Per 1 juni is de 12-maands periode van de beide andere plannen verstreken en wordt gewerkt aan de voortgangsrapportage naar SZW. In vervolg daarop zal een monitoringsgesprek met SZW plaatsvinden en een verzoek tot herbeschikking worden gedaan, waardoor tegemoet gekomen kan worden aan, door instellingen gewenste, verschuivingen in de verhoudingen projectkosten x deelnames.

Meer informatie
Artikel ‘1,2 miljard uitgegeven aan sectorplannen’
Nieuwsarchief sectorplannen