Stand van zaken sociale pacten en sectorplannen

28-03-2014

WGV Zorg en Welzijn is in haar hele werkgebied, bestaande uit vier subregio’s bezig met sectorplannen in het kader van de zogenaamde ‘Asscher-middelen’. Inmiddels zijn twee plannen ingediend en zijn er twee in voorbereiding.


Voortgang regio’s Twente en Achterhoek
Voor Twente en de Achterhoek zijn eind december plannen ingediend bij het Agentschap SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels zijn deze plannen half januari ‘volledig verklaard’. Vanaf dat moment is de beoordelingstermijn van 13 weken gestart. In een brief gedateerd op 28 februari stelt het ministerie een groot aantal aanvullende vragen. Een deel daarvan was identiek voor beide regio’s, sterker nog, alle plannen die in de 1e tranche vanuit de zorgsector in Nederland zijn ingediend, hebben nagenoeg dezelfde vragen voorgelegd gekregen.  Een belangrijk deel daarvan heeft betrekking op onderlinge afstemming (landelijk/regionaal), inhoud (aard van de activiteiten die ontwikkeld worden), toegankelijkheid, garantstellingen en eigen vermogen van de aanvragende partij. Tijdens een overleg tussen minister Asscher, staatssecretaris Van Rijn, en de sociale partners op landelijk niveau, alsook de voorzitter van RegioPlus (Meindert Schmidt ) is gesproken over de ingediende (en nog in te dienen) plannen vanuit de zorgsector en de vragen en voorwaarden die SZW stelt.
Afgesproken is dat een landelijke werkgroep een raamwerk ontwikkelt waarin bestaande en nog in te dienen plannen kunnen worden gevat, zodat de sector met succes een beroep kan doen op de Asscher-middelen. Hoe een en ander eruit gaat zien is nog niet exact bekend. Wel is duidelijk dat er constructief wordt overlegd over een werkbaar model, waarbij met name ruimte wordt geboden voor scholing van medewerkers, voor begeleiding van boventallige medewerkers naar ander werk en voor de instroom van jongeren. De uitkomsten van het landelijke beraad zullen in hoge mate bepalend zijn voor het vervolg van de regionale plannen. Verwacht wordt dat hierover volgende week meer duidelijkheid ontstaat.


Voortgang Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe
Samen met de partners wordt een inventarisatie uitgevoerd bij de zorginstellingen in de regio om zicht te krijgen op de aard en omvang van personeelsknelpunten in de regio. Dit om een aanvraag te kunnen opstellen voor de tweede tranche van de sectormiddelen (periode april/mei).


Voortgang Regio IJssel-Vecht
In de regio IJssel-Vecht is eveneens een inventarisatie gestart om voor de tweede tranche een regionaal sectorplan in te kunnen dienen. Dit plan kan gezien worden als actieplan om de intenties die bestuurders in de regio op 21 mei a.s. willen vaststellen middels de ondertekening van het Manifest ‘Buiten de oevers’ ook in concrete actie te kunnen omzetten. 


Landelijk sectorplan welzijn goedgekeurd
Het sectorplan FCB (Kinderopvang, Jeugdzorg en Maatschappelijke Dienstverlening) is inmiddels geaccordeerd door het Agentschap SZW. FCB kan dus starten met de uitvoering van de in het plan opgenomen activiteiten.


Lees ook het artikel "Investeren in begeleiding en bijscholing” in het BestuurdersMagazine van maart.