Twentse zorg- en welzijnorganisaties maken plan voor werk en scholing

03-12-2013

Twentse zorg- en welzijnorganisaties gaan samenwerken op het gebied van werk en scholing. Daarvoor is maandag 2 december op het ROC van Twente in Hengelo het Pact Zorg en Welzijn Twente gesloten. De ondertekenaars van het Pact zijn Calibris, Regio Twente, Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI), WGV Zorg en Welzijn, Menzis zorgverzekeraar, ROC van Twente, Saxion en UWV Werkbedrijf. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft voor 2014 en 2015 landelijk 600 miljoen euro beschikbaar gesteld om via een sectorale aanpak de werkgelegenheid te stimuleren. Voorwaarde is dat arbeidsmarktpartijen samen plannen indienen. De ondertekenaars van het Pact dienen een regionaal sectorplan in voor een bijdrage uit dit fonds. In dat sectorplan komen zaken terug, zoals het vergroten van het aantal stages, een instroompool voor afgestudeerden creëren en het inzetten van oudere vakkrachten in de combinatie meester-gezel.


De sector zorg en welzijn heeft te maken met grote veranderingen. De gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en delen van de AWBZ. De 14 Twentse gemeenten werken op dit gebied nauw samen. Daarnaast spelen zaken als bezuinigingen bij instellingen, vergrijzing van het personeelsbestand, de toenemende zorgvraag door de vergrijzing in de samenleving, maar bijvoorbeeld ook een tekort aan stage- en opleidingsplaatsen. Verwacht wordt dat vanaf 2017 de vraag naar arbeidskrachten in zorg en welzijn gaat toenemen. Met het Pact Zorg en Welzijn Twente, een initiatief van POWI, Calibris, WGV Zorg en Welzijn en ROC van Twente, willen zorg- en welzijnorganisaties inspelen op deze ontwikkelingen.


In het pact worden vijf uitgangspunten benoemd:


1. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid op de Twentse Arbeidsmarkt
Medewerkers moeten de komende jaren langer doorwerken. Hierdoor worden vitale medewerkers die duurzaam en flexibel inzetbaar zijn belangrijker.


2. Meer zicht op onbekend of ongekend talent
Uitgangspunt zijn de talenten van diegenen die toe willen treden tot de arbeidsmarkt en deze in een werk, leer- of ondersteuningsomgeving te plaatsen die aansluit bij de talenten.


3. Beter opleiden en kwalificeren
Goede afstemming tussen (beroeps-) onderwijs en de arbeidsmarktsector is noodzakelijk voor het samenstellen van onderwijsprogramma’s, maar zeker ook voor het leven lang leren. De huidige samenwerking in Twente biedt daarvoor alle kans van slagen.


4. Meer promotie Twentse arbeidsmarkt
De Twentse zorg- en welzijnsarbeidsmarkt is geen gesloten geheel, maar onderdeel van de landelijke economie. Om de positie in de Twentse arbeidsmarkt te verduidelijken, gaan we inzetten op de promotie van de regio waar op hoog niveau zorg- en welzijnsondersteuning aangeboden wordt.


5. Samenwerken, netwerken en co-creëren
De regionale arbeidsmarkt in Twente is sterk door partnerschap en de bereidheid tot samenwerking in Twente. Pact Zorg en Welzijn Twente is de uitwerking voor de sector zorg en welzijn waarin de samenwerking en co-creatievorm wordt gegeven.


In het sectorplan dat bij het ministerie van Sociale Zaken wordt ingelegd, komen concrete acties te staan, zoals het ontwikkelen van een regionaal (intersectoraal) mobiliteitscentrum, het opzetten van een regionale flexpool en het creëren van instroompool voor pas afgestudeerden.


Twents Arbeidsmarktperspectief
Het Pact Zorg en Welzijn Twente komt voort uit het Twents Arbeidsmarktperspectief. In dit plan is vastgelegd hoe ondernemers, overheid en onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Twente gezamenlijk de Twentse arbeidsmarkt gaan versterken. Het doel is om in 2020 een reëel perspectief op werk te bieden aan de Twentse beroepsbevolking en het percentage werkzoekenden minder dan 5% te laten zijn. De vraag naar arbeidskrachten in de regio is leidend. Het Twents Arbeidsmarktperspectief is een initiatief van het POWI, UT, ROC van Twente, VNO-NCW, MKB, UWV en een vertegenwoordiging van de 14 Twentse gemeenten.