Tegelijkertijd neemt door de vergrijzing de uitstroom van vakkrachten toe. Hoewel de verhoging van de pensioenleeftijd heeft gezorgd voor vertraging, gaat deze ontwikkeling onontkoombaar door. Kennis en expertise verdwijnen, terwijl het lastiger wordt de gaten te vullen.

Andere instroomkanalen benutten

Een groter marktaandeel bereiken in een krimpende markt is een hele uitdaging. Vandaar dat nadrukkelijk naar andere instroomkanalen moet worden gekeken: zij-instromers, herintreders en mensen uit de arbeidsreserve. Ontbrekende kennis en vaardigheden kunnen - in principe - worden aangevuld. Voor de werving is vooral de vraag van belang of iemand uit ‘het goede hout’ is gesneden, beschikt over empathisch vermogen en in staat zal zijn om kwetsbare burgers op een eigentijdse manier te helpen regie over hun eigen leven te voeren. Dat vraagt een andere vorm van werving en selectie voor de instroom in opleidingsroutes.

Nieuw lespakket en huis-aan-huis krant

Goede beeldvorming en een positief imago zijn cruciaal. De keuze voor zorg en welzijn moet een positieve keuze zijn. De werkgeversvereniging heeft afgelopen maanden samen met de collega’s in de rest

van het land een nieuw lespakket laten ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Dat pakket is net gereed en voorziet in een duidelijke behoefte. Nederpelt: “Hopelijk draagt het gebruik in de scholen bij aan een betere beeldvorming over de sector zorg en welzijn en de mogelijkheden die er zijn. Met het oog op de open dagen van de mbo- en hbo-instellingen brengt de vereniging eind oktober een huis-aan-huis krant uit, waarin de ontwikkelingen in de sector en de diversiteit aan mogelijkheden om je talenten daarin te ontdekken en te benutten centraal staan.”

Meebewegen opleidingen

Als we ons ten doel stellen om de instroom te vergroten, moeten we ook in staat zijn om de beroepspraktijkvorming te organiseren. Ook hier ligt een grote uitdaging. Werkgevers hebben afgelopen jaren steeds minder BBL- of hbo-duale opleidingsplaatsen geboden. De combinatie leren-werken verloor daardoor terrein, terwijl het rendement van zo’n praktijkroute hoger ligt dan van de combinatie leren-stage. “Door een goede (voor)selectie bij de instroom, door de begeleiding te verbeteren én door het praktijkleren weer te versterken, zal het rendement van opleidingsinspanningen omhoog moeten worden gebracht”, aldus Nederpelt. 

Zes actielijnen aanpak tekorten

De aanzwellende vraag naar personeel in de sector zorg en welzijn vraagt om gecoördineerde actie. Het bestuur van WGV Zorg en Welzijn wil samen met leden en regionale partners ‘Actieplannen aanpak tekorten’ tot stand brengen. Daarin zijn 6 actielijnen voorzien:

  1. Extra instroom realiseren
  2. Beeldvorming en imago verbeteren
  3. Opleidingsrendement verhogen
  4. Opleidingen vernieuwen
  5. Inzet op behoud en goed werkgeverschap versterken
  6. Innovatiekracht vergroten

Het plan is het middel, het doel is om in actie te komen. Op www.wgvzorgenwelzijn.nl/nieuws staan de data van de bijeenkomsten in de diverse regio’s vermeld.

"Kennis en expertise verdwijnen, terwijl het lastiger wordt de gaten te vullen"