Instellingen in Oost-Nederland hebben kunnen profiteren van het feit dat in aanpalende regio’s (met name Flevoland) sprake was van onderbenutting waardoor geschoven kon worden. Naar het zich laat aanzien wordt het beschikbare subsidiebe-
drag nu volledig benut.”

Vervolg sectorplannen

Nederpelt: “Het succes van de regionale sectorplannen hangt samen met een aantal factoren: regionaal eigenaarschap, ruimte voor maatwerk, uniforme aanpak, digitale dossieropbouw en de inzet van een Shared Service Centrum. De sectorplannen zijn passé. De transities in zorg en welzijn zijn op streek, de transformatie van zorg en welzijn staat nog in de kinderschoenen. Blijvende inzet op scholing en competentieontwikkeling is noodzakelijk. Bovendien is weer sprake van een grote uitbreidingsvraag als gevolg van het kwaliteitskader verpleeghuizen. Ook in andere domeinen (jeugdzorg en kinderopvang) is sprake van een enorme dynamiek. Vandaar ook dat vanuit de regio’s bij het ministerie van VWS is gepleit voor voortzetting van de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken via regionale sectorplannen: het sectorplan plus. Dat pleidooi lijkt gehoor te vinden. Een formeel subsidieverzoek is ingediend.”
Het gaat daarbij om een inzet die groter is dan bij de afgeronde sectorplannen.

"De teller is net onder de 70.000 scholingstrajecten geëindigd, waarvan 7.360 uit Oost-Nederland"

Bovendien zou dit plan een langere looptijd krijgen. In de landelijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg 2023 is berekend dat de aantallen waarmee rekening moet worden gehouden veel hoger liggen dan de 70.000 trajecten die afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Belangrijk speerpunt daarin is de uitbreiding van de opleidingsinspanning van werkgevers, met name waar het gaat om (zij)instroom via BBL- en hbo-duale routes. Nederpelt: “Als het goed gaat, kunnen werkgevers die in september extra opleidingsplaatsen hebben gecreëerd al van de gevraagde subsidie profiteren.

De plannen zijn gericht op de hele sector zorg en welzijn. Arbeidsmarktvraagstukken dienen nu eenmaal op regionaal niveau, gezamenlijk, vanuit een ketengedachte te worden opgepakt. Daarin zal iedereen zijn rol moeten spelen en daarop aanspreekbaar moeten zijn. Vandaar ook dat van werkgevers die straks een beroep willen doen op de beschikbare subsidie wordt gevraagd zich te committeren aan het actieplan dat in hun regio wordt ontwikkeld.”

Kengetallen sectorplannen WGV Zorg en Welzijn

In een paar jaar tijd zijn 7.360 trajecten uitgevoerd, geregistreerd, gecontroleerd en geaccordeerd.  Hiermee was een bedrag van 39,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten en 9,05 miljoen euro subsidie gemoeid. In totaal hebben 51 zorginstellingen deelgenomen. De geconstateerde foutmarge bij de tot nu toe gecontroleerde plannen ligt op 0,001%.

De uitgevoerde trajecten zijn als volgt over de verschillende maatregelen verdeeld (getallen achter de maatregel staan voor het aantal, percentages voor subsidie-beslag):

1. Studieadvies: 427, 1%
2. Kortdurende trainingen: 3.813, 10%
3. Middellange bijscholing: 920, 8%
4. Langer durende bijscholing: 102, 2%
5. (Op)scholing mbo-niveau: 1.549, 66%
6. (Op)scholing hbo-niveau: 198, 10%
7. EVC-trajecten: 351, 3%